Одитите за киберсигурност са необходими при надлежната проверка на сделките за сливания и придобивания

Сделките по сливания и придобивания (С&П) включват интегриране на две или повече компании, което често е свързано с прехвърляне на чувствителна информация и активи. Надлежната проверка на киберсигурността оценява рисковете и уязвимостта на киберсигурността на дружество или инвестиция, придобити в рамките на сделка за сливания и придобивания. Компаниите трябва да извършват надлежна проверка на киберсигурността по няколко причини:

 1. Защита от финансови загуби: Кибератаките могат да доведат до значителни финансови загуби за компанията, включително разходи за отстраняване на нередности, пропуснати приходи и увреждане на репутацията на компанията. Извършването на надлежна проверка на киберсигурността може да помогне за идентифициране на потенциални уязвимости и рискове, които могат да бъдат използвани от кибератаки, което ще позволи на компанията да ги отстрани преди приключването на сделката за сливания и придобивания.

 2. Спазване на разпоредбите: В много индустрии има специфични правила за киберсигурност, които компаниите трябва да спазват, като например Стандарта за сигурност на данните на индустрията за платежни карти (PCI DSS) за компании, които приемат плащания с кредитни карти. Неспазването на тези разпоредби може да доведе до глоби и съдебни санкции. Провеждането на надлежна проверка на киберсигурността може да помогне да се гарантира, че придобитото дружество спазва съответните закони.

 3. Защита на чувствителна информация: Сделките по сливания и придобивания често включват прехвърляне на чувствителна информация, като например данни за клиенти, интелектуална собственост и търговски тайни. Ако тази информация не е адекватно защитена, тя може да бъде достъпна за неоторизирани лица или организации. Извършването на надлежна проверка на киберсигурността може да помогне да се гарантира, че придобиваната компания разполага с адекватни контролни механизми за защита на чувствителна информация.

 4. Подобряване на цялостната позиция по отношение на сигурността: Надлежната проверка на киберсигурността може да помогне за идентифициране на областите, в които придобиваната компания може да подобри своята киберсигурност. Чрез идентифициране и отстраняване на уязвимостите и рисковете компанията може да подобри цялостната си позиция по отношение на сигурността и да намали вероятността от успешна кибератака.

 5. Поддържане на доверието на клиентите: Кибератаките могат значително да повлияят на доверието и лоялността на клиентите. Ако данните на клиентите на дадена компания бъдат компрометирани в резултат на кибератака, това може да доведе до загуба на доверие и намаляване на лоялността на клиентите. Извършването на надлежна проверка на киберсигурността може да помогне да се гарантира, че придобиваната компания разполага със стабилни мерки за киберсигурност, което може да помогне за запазване на доверието на клиентите.

 6. Избягване на щети върху репутацията: Кибератаките могат да окажат значително влияние върху репутацията на компанията. Ако защитата на киберсигурността на дадена компания е недостатъчна, това може да доведе до негативно медийно внимание и да навреди на репутацията ѝ. Извършването на надлежна проверка на киберсигурността може да помогне за идентифицирането на потенциални уязвимости и рискове, което ще позволи на компанията да се справи с тях, преди да се превърнат в проблем.

За да извършат ефективна комплексна проверка на киберсигурността, компаниите трябва да обмислят следните стъпки:

 1. Изгответе контролен списък: Идентифицирайте ключовите области, които трябва да бъдат оценени по време на процеса на надлежна проверка, включително политиките и процедурите за киберсигурност на компанията, плана за реакция при инциденти и мрежовата сигурност.

 2. Прегледайте политиките и процедурите за киберсигурност на компанията: Установете дали компанията има писмени политики и процедури за защита на чувствителна информация и предотвратяване на кибератаки.

 3. Оценка на плана за реагиране на компанията при инциденти: Установете дали компанията планира да реагира на кибератака или нарушение на сигурността на данните. Това трябва да включва процеси за овладяване на атаката, намаляване на щетите и възстановяване след инцидента.

 4. Преглед на мрежовата сигурност на компанията: Преценете архитектурата и контрола на сигурността, за да определите дали са достатъчни за защита от кибератаки.

 5. Извършване на оценка на риска: Идентифицирайте всички потенциални уязвимости или рискове, които могат да бъдат използвани от кибератаки, и определете вероятността и въздействието на тези рискове.

 6. Преглед на сигурността на трети страни: Ако придобиваната компания използва доставчици на услуги от трети страни, определете дали те разполагат с адекватни мерки за сигурност за защита на чувствителната информация.

 7. Преглед на програмите на компанията за обучение и повишаване на осведомеността относно сигурността: Установете дали компанията осигурява постоянно обучение и програми за повишаване на осведомеността относно сигурността на своите служители, за да предотврати кибератаки.

 8. Преглед на тестването и наблюдението на сигурността в компанията: Определете дали компанията редовно провежда тестване и мониторинг на сигурността, за да идентифицира и отстрани уязвимостите.

 9. Преглед на архитектурата и инфраструктурата за сигурност на компанията: Преценете архитектурата и инфраструктурата на компанията, за да определите дали тя е достатъчна за защита от кибератаки.

 10. Преглед на управлението на сигурността в компанията: Определете дали компанията има формализиран процес за управление и надзор на усилията си в областта на киберсигурността, включително разпределяне на роли и отговорности и създаване на ясни политики и процедури.

Комплексната проверка на сливанията и придобиванията в областта на киберсигурността е част от по-обширен процес – техническата комплексна проверка на такива сделки.

Техническата проверка на сливания и придобивания (M&A) е процес на преглед на техническите аспекти на компания, която е обект на сделка по сливане и придобиване. Целта на техническата проверка е да се идентифицират всички потенциални проблеми или рискове, които биха могли да повлияят на стойността на компанията или на успеха на сделката за сливания и придобивания.

Процесът на техническа комплексна проверка обикновено включва следните стъпки:

 1. Определете обхвата на прегледа: Съдържанието на прегледа на техническата комплексна проверка ще зависи от конкретните активи и операции на придобиваното дружество. Тя може да включва преглед на технологиите, интелектуалната собственост, продуктовите линии, производствените процеси и веригата за доставки на компанията.

 2. Съберете съответните данни и документи: Екипът за комплексна проверка ще събере всички релевантни данни и документи, свързани с техническите операции на компанията, включително финансови отчети, патенти, договори и технически спецификации.

 3. Провеждане на интервюта и посещения на място: Екипът за комплексна проверка ще проведе интервюта с ръководния екип на компанията, служителите и други заинтересовани страни, за да събере информация за техническите операции на компанията. Те могат също така да посетят производствените мощности на дружеството или други обекти, за да оценят състоянието на активите и дейността на дружеството.

 4. Оценка на технологиите и интелектуалната собственост на компанията: Екипът за комплексна проверка ще направи преглед на технологиите и интелектуалната собственост на дружеството, за да оцени тяхната стойност и потенциалните рискове или задължения.

 5. Оценяване на продуктовите линии и производствените процеси на компанията: Екипът за надлежна проверка ще направи преглед на продуктовите линии и производствените процеси, за да оцени тяхната ефективност и конкурентоспособност.

 6. Преглед на веригата за доставки на компанията: Екипът за комплексна проверка ще оцени веригата за доставки, за да се увери, че тя е надеждна и ефективна.

 7. Изготвяне на доклад: Въз основа на констатациите от прегледа на техническата комплексна проверка екипът за комплексна проверка изготвя доклад, в който подробно се описват всички идентифицирани проблеми или рискове, както и всички препоръки за справяне с тях. Този доклад ще бъде предоставен на страните, участващи в сделката за сливания и придобивания, за да им помогне да вземат решения.

Atlant Security

Atlant Security

Leave a Reply

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial