Познаване на основите и важните стъпки на одитите за сигурност

Одитът на ИТ сигурността е задълбочена оценка на мерките за безопасност, които защитават
чувствителни данни. Редовното извършване на одити позволява да се оценят процедурите за сигурност,
поддържане на регулаторно съответствие и откриване на потенциални слаби места в ИТ инфраструктурата.
В тази връзка по-долу сме описали основите на одитите на ИТ сигурността и как те могат да помогнат
Вашата компания да постигне целите си за сигурност и съответствие.

Причини, поради които вашият бизнес се нуждае от навременни ИТ одити

Можете да проверите сигурността на хардуера, софтуера и услугите на цялата си организация,
мрежи и центрове за данни с помощта на задълбочен процес.
С помощта на одита могат да бъдат разгледани следните основни въпроси:

 • Има ли какво да се подобри по отношение на сигурността?
 • Има ли ненужен софтуер или процедури, които не допринасят за сигурността по никакъв начин.
  начин?
 • Подготвени ли сте да се справите с пробиви в сигурността и да възстановите услугите в случай на
  срив на системата?
 • Какви конкретни стъпки можете да предприемете, ако сте открили пропуски в сигурността?

Друга полза от задълбочения одит е спазването на разпоредбите за сигурност на данните. ИТ
одитът на сигурността може да ви помогне да определите дали информационните ви системи са на ниво.
с изискванията на законите за поверителност и сигурност на федерално, щатско и местно ниво, като например
Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Регламента за преносимост на здравното осигуряване и
Закона за отчетността (HIPAA).

Сертифицирани одитори по сигурността от съответната регулаторна агенция или безпристрастни доставчици от трети страни
обикновено извършват одити за съответствие. И все пак, понякога служителите ви ще направят одит, за да гарантират.
спазване на нормативните изисквания и обща сигурност.

Основни стъпки при одита на ИТ сигурността

 1. Определете целите си

  Обяснете какво се надява да постигне одиторският екип с одита на ИТ сигурността. Уверете се, че
  специфичните цели на одита да се съгласуват с по-широките цели на вашата компания чрез изясняване на бизнеса на всяка цел.
  стойност.

 2. Подготовка за одита

  Успешният одит на ИТ сигурността изисква внимателна подготовка и щателно изпълнение.
  Определете графика и методологията на процеса на одит, както и ролите и задълженията на управленския екип и администраторите на ИТ системи, отговорни за провеждането му. Обмислете методите на екипа за мониторинг, докладване и класифициране на данните, както и всички потенциални логистични предизвикателства, като например временно извеждане на оборудването от експлоатация за целите на прегледа. След като сте определили всички подробности, е добре да напишете и разпространите плана, така че всеки член на персонала да е на една и съща страница, преди да започнете одита.

 3. Извършване на одиторските процедури

  Одиторският екип трябва да извърши одита в съответствие с плана и техниките, установени по време на подготвителната фаза. Ще бъдат извършени проверки на ИТ ресурсите, включително услугите за споделяне на файлове, сървърите за бази данни и приложенията SaaS като Office 365, за да се оценят неща като мрежова сигурност, нива на достъп до данни, права на достъп на потребителите и други системни конфигурации.
  Като част от оценката на възстановяването след бедствие е добре да се направи и физическа проверка на центъра за данни, за да се гарантира, че той може да издържи на природни бедствия, като пожари, наводнения и прекъсване на електрозахранването. Можете да откриете пропуски в процедурите за сигурност на вашата фирма, като интервюирате служители извън ИТ отдела, за да установите тяхното разбиране на проблемите на сигурността и спазването на фирмената политика за сигурност.

 4. Обобщаване и докладване на резултатите
  Представете изчерпателен доклад за заинтересованите страни от ръководството или регулаторните органи, в който са описани констатациите и препоръките от одита. Докладът трябва да съдържа подробна информация за заплахите и уязвимостите в системите ви, както и стъпките, които ИТ отделът предлага за отстраняването им.

 5. Предприемете всички необходими действия
  И накрая, действайте по предложенията, направени в одита. Следват някои стъпки, които могат да бъдат предприети за подобряване на сигурността:
 • Извършване на методи за отстраняване на конкретни проблеми или слабости в сигурността.
 • Обучение на работниците за съответствие и информираност за сигурността относно защитата на
  чувствителни данни.
 • Приемане на по-строги процедури за защита на поверителна информация и обучение
  да разпознавате симптомите на злонамерен софтуер и фишинг измами.
 • Инвестиране в най-съвременни инструменти за укрепване на текущата ви система за сигурност и често
  сканиране на уязвимостите в мрежата ви.

Одитите на ИТ сигурността са от решаващо значение за гарантиране на безопасността и сигурността на данните на организацията и
системи. Организациите могат да гарантират, че тяхната програма за одит е ефективна и всеобхватна, като
разбиране на основите на одитите на ИТ сигурността и стъпките, свързани с тяхното провеждане.
Ако търсите надеждна компания, която извършва образцови услуги за одит на киберсигурността, потърсете
не повече от нашия опит в Atlant Security. Ние сме компания за кибер и ИТ сигурност
предлага консултантски услуги и услуги по внедряване. Обадете ни се днес и ни позволете да осигурим на вашия бизнес
с подходящ ИТ одит.

Picture of Atlant Security

Atlant Security

Leave a Reply

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial