Основни мерки за киберсигурност за безопасна и продуктивна отдалечена работна сила

Пандемията COVID-19 ускори прехода към работа от разстояние, като предприятията по целия свят приемат мерки за работа от разстояние, за да поддържат дейността си и да защитават здравето на служителите си. Работата от разстояние предлага многобройни предимства, включително повишена производителност, гъвкавост и удовлетвореност на служителите. Този нов начин на работа обаче представлява и сериозно предизвикателство за киберсигурността, тъй като служителите имат достъп до чувствителна информация и изпълняват бизнес задачи от често по-слабо защитена домашна среда.

Тъй като организациите продължават да разчитат на отдалечен персонал, от решаващо значение е да прилагат ефективни мерки за киберсигурност, за да защитят цифровите си активи и да поддържат сигурна и продуктивна среда за работа от разстояние. От създаването на сигурни отдалечени връзки до провеждането на текущо обучение по сигурността, прилагането на цялостни политики за сигурност и наблюдението на устройствата на служителите – нашето подробно ръководство ще очертае основните стратегии и най-добри практики, които ще ви помогнат да защитите отдалечените си служители от киберзаплахи, като осигурите дългосрочна устойчивост на бизнеса и безопасност на служителите.

В Atlant Security сме посветени на това да предоставяме на фирмите знанията и опита, необходими за борба с днешния постоянно развиващ се пейзаж на киберзаплахите. Използвайки богатия си опит в областта на консултациите и услугите по внедряване на кибернетична и ИТ сигурност, ние създадохме този изчерпателен ресурс, за да ви предоставим практическите идеи, необходими за укрепване на сигурността на вашата организация в условията на отдалечена работа. Прочетете нататък, за да се запознаете с нашите експертни насоки за защита на дистанционната работна сила и да научите как да поддържате безопасна, съвместима и продуктивна среда за дистанционна работа в условията на непрекъснати предизвикателства, свързани с киберсигурността.

1. Настройка на защитени отдалечени връзки

Едно от ключовите предизвикателства при осигуряването на отдалечена работна сила е да се гарантира, че служителите имат сигурен достъп до фирмени ресурси и данни от домашните си мрежи. За да намалят рисковете от неоторизиран достъп и нарушаване на сигурността на данните, организациите трябва да приложат няколко мерки за създаване на сигурни връзки между отдалечените работници и мрежата на компанията, като например следните:

 • Виртуални частни мрежи (VPN): VPN създават криптирани тунели за безопасен достъп на отдалечени служители до корпоративни мрежи и ресурси, като предотвратяват потенциално подслушване и прихващане на данни от киберпрестъпници.
 • Многофакторно удостоверяване (MFA): MFA осигурява допълнително ниво на сигурност, като изисква от служителите да предоставят две или повече форми на идентификация, като например парола, биометрични данни или уникален код, изпратен на мобилното им устройство, което засилва контрола на достъпа и намалява вероятността от неоторизиран достъп.
 • Редовно актуализиране и обновяване на устройствата: Уверете се, че устройствата на отдалечените служители редовно се актуализират с най-новите пачове за сигурност, като по този начин се свеждат до минимум потенциалните уязвимости, които могат да бъдат използвани от кибератаки.

2. Прилагане на всеобхватни политики и насоки за сигурност

Създаването на ясни и изчерпателни политики и насоки за сигурност, специално пригодени за отдалечена работна среда, може значително да намали рисковете за сигурността и да създаде култура на осведоменост за сигурността във вашата организация. Основните елементи на политиките за сигурност при работа от разстояние трябва да включват следното:

 • Най-добри практики за пароли: Установете строги политики за паролите, включително насоки за създаване на силни, уникални пароли, използване на мениджъри на пароли и честота на актуализиране на паролите.
 • Използване на устройства и сигурност: Определете ясни насоки за използването на предоставените от компанията устройства, личните устройства и сменяемите носители, като посочите необходимите мерки за сигурност, като например криптиране, сигурно съхранение и своевременно докладване за изгубени или откраднати устройства.
 • Обработка и съхранение на данни: Осигурете насоки за обработката и съхранението на чувствителни данни, като насърчавате сигурни методи за споделяне на информация и подчертавате важността на съхранението на чувствителни данни в рамките на одобрени от компанията системи.

3. Осигуряване на текущо обучение и образование в областта на сигурността

За да гарантирате ефективността на мерките за сигурност при работа от разстояние, е важно да осигурите постоянно обучение и подготовка на служителите в областта на сигурността. Поддържайте служителите си информирани за потенциалните киберзаплахи, най-добрите практики за сигурност и тяхната роля в поддържането на сигурна дистанционна работна среда. Основните компоненти на обучението по сигурност на служителите трябва да включват следното:

 • Разпознаване и докладване на фишинг атаки: Обучете служителите как да разпознават фишинг имейли, да избягват да кликат върху подозрителни връзки и да докладват за потенциални опити за фишинг на екипа по ИТ сигурност.
 • Безопасни онлайн практики: Предоставяне на насоки относно практиките за безопасно сърфиране, избягване на обществени Wi-Fi мрежи и защита на домашните Wi-Fi връзки, за да се предпазите от потенциални киберзаплахи.
 • Докладване и реагиране при инциденти: Култивирайте култура на открита комуникация и проактивно докладване, като насърчавате служителите да докладват незабавно за всякакви потенциални инциденти или опасения, свързани със сигурността.

4. Наблюдение и управление на устройствата и достъпа на служителите

Активното наблюдение и управление на устройствата на служителите и на правата за достъп може да осигури ценна информация за потенциалните рискове за сигурността и да даде възможност за проактивно реагиране на потенциалните заплахи. Основните стратегии в тази област включват следното:

 • Решения за откриване и реагиране на крайни точки (EDR): Внедряване на решения за EDR за наблюдение на отдалечени устройства на служителите за признаци на злонамерена дейност или инциденти със сигурността, което позволява бързо откриване и реагиране на потенциални заплахи.
 • Анализ на поведението на потребителите и субектите (UEBA): Използване на инструменти за UEBA за проследяване и анализиране на дейността на потребителите, откриване на аномалии, които могат да показват неоторизиран достъп, изтичане на данни или други инциденти, свързани със сигурността.
 • Редовни одити и прегледи на достъпа: Извършвайте редовни одити на устройствата на служителите, правата за достъп и отдалечените връзки, за да гарантирате спазването на фирмените политики за сигурност и да идентифицирате потенциални слабости.

Заключение

Тъй като преминаването към дистанционна работа продължава, организациите трябва да дадат приоритет на прилагането на ефективни мерки за киберсигурност, за да защитят дистанционната си работна сила и да поддържат сигурна среда за дистанционна работа. Чрез създаване на сигурни отдалечени връзки, разработване на всеобхватни политики за сигурност, осигуряване на постоянно обучение и образование, както и активно наблюдение и управление на устройствата на служителите, предприятията могат по-добре да защитят своите цифрови активи и да намалят рисковете, свързани с работата от разстояние.

В Atlant Security нашият екип от опитни
консултанти по киберсигурност
е посветена на това да помага на бизнеса да се ориентира в сложността на защитата на отдалечената работна сила в днешния динамичен пейзаж на заплахи. Като следвате нашите експертни идеи и най-добри практики, вашата организация може уверено да се справи с предизвикателствата, свързани със сигурността при работа от разстояние, като осигури безопасна, съвместима и продуктивна среда за работа от разстояние, която насърчава дългосрочния успех и удовлетвореността на служителите. Свържете се с нас сега, за да започнете!

Picture of Atlant Security

Atlant Security

Leave a Reply

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial