Демистифициране на сигурността в облака: Най-добри практики за защита на вашите данни в облака

Изчисленията в облак революционизираха начина, по който организациите управляват и съхраняват своите данни и цифрови операции. Като използват облака, предприятията могат да се възползват от повишена гъвкавост, адаптивност и икономии на разходи. Бързото внедряване на облачни услуги обаче доведе и до потенциални предизвикателства пред сигурността, които могат да изложат на риск чувствителна информация и системи. В резултат на това организациите трябва да предприемат проактивен подход, за да защитят ценните си активи и да гарантират сигурността на своите операции в облака.

За да се ориентират успешно в света на сигурността в облака, фирмите трябва да се запознаят с уникалните рискове, свързани с изчисленията в облак, и да прилагат най-добрите практики за намаляване на тези рискове. Като разбират модела на споделена отговорност и прилагат надеждни мерки за сигурност в облака, организациите могат да се възползват от предимствата на облака, без да правят компромиси със сигурността и съответствието.

Нашето ръководство има за цел да демистифицира тънкостите на защитата на данните в облака и ще разгледа различни аспекти на сигурността в облака, като модела на споделена отговорност, архитектурата на сигурността, защитата на данните и управлението на достъпа. Освен това ще ви предоставим полезни идеи, за да ви помогнем да разработите и приложите стабилна стратегия за сигурност в облака, съобразена с уникалните нужди и цели на вашата организация.

В Atlant Security разбираме колко е важно да защитите цифровите си активи, особено когато се възползвате от многобройните предимства на облака. За тази цел нека навлезем в света на сигурността в облака, като предоставим на организацията ви необходимите знания и насоки за укрепване на операциите в облака и защита на ценните ви данни – сега и в бъдеще.

Разбиране на модела на споделена отговорност

Ключов аспект на сигурността в облака е моделът на споделена отговорност, който очертава ролите и отговорностите на доставчиците на услуги в облака (ДУО) и клиентите при поддържането на сигурността на операциите в облака. Доставчиците на услуги в облака са отговорни за сигурността на инфраструктурата в облака, но клиентите трябва да гарантират сигурността на своите данни и приложения в облака. Това разпределение на отговорностите може да бъде разделено, както следва:

 1. Сигурност на облака: Отговорностите включват физическа сигурност, мрежова инфраструктура и нива на виртуализация. Доставчиците на услуги гарантират, че съоръженията на центровете за данни са сигурни, че са въведени мерки за възстановяване след бедствия и че се поддържа мащабируемост.
 2. Сигурност в облака: Отговорностите обхващат защита на данните, сигурен достъп и поддържане на поверителността, целостта и наличността на информацията за клиентите. Това е задължение на клиента и включва защита на данните, инфраструктурата, приложенията и системите, които той внедрява в облака.

Основни предизвикателства в сигурността на облака

Защитата на базираните в облака данни и системи изисква преодоляване на няколко важни предизвикателства, включително:

 1. Поверителност на данните и съответствие: Организациите трябва да гарантират, че съхранението и обработката на данни в чужбина са в съответствие с регулаторните и отрасловите изисквания, като GDPR и HIPAA.
 2. Управление на достъпа: Контролирането на достъпа до ресурсите, базирани в облака, изисква строги политики за управление на идентичността и достъпа, които предотвратяват неоторизирания достъп и свеждат до минимум риска от нарушаване на сигурността на данните.
 3. Изтичане на данни: Неразрешеното излагане на данни или тяхното изтичане може да доведе до финансови щети и щети на репутацията. Решенията за сигурност в облака трябва да въвеждат мерки за предотвратяване на загубата на данни, за да се защити чувствителната информация.
 4. Видимост и надзор: Традиционно локалните ресурси се управляват изрично от екипа по ИТ/сигурност на организацията. В среда на облак обаче разбирането на функционирането на инфраструктурата и поддържането на видимост на операциите и ресурсите става по-сложно.

Най-добри практики за сигурност в облака

За да намалят тези рискове и да защитят данните и системите, базирани на облак, организациите трябва да прилагат следните най-добри практики:

 1. Изберете реномиран доставчик на облачни услуги: Изберете доставчик на услуги за облачни услуги с доказан опит в областта на сигурността и спазването на нормативните изисквания, съобразен със специфичните нужди на вашата организация.
 2. Внедряване на силна архитектура за сигурност: Приоритет е изграждането на силна архитектура за сигурност, която включва криптиране, наблюдение на заплахите и сигурен контрол на достъпа, като гарантира сигурността на вашите данни и приложения.
 3. Използвайте криптиране: Защитете данните в състояние на покой и при пренос с помощта на технологии за криптиране. Това включва Secure Sockets Layer (SSL) и Transport Layer Security (TLS) за защита на данните при пренос и технологии за криптиране като Advanced Encryption Standard (AES) за данни в режим на покой.
 4. Използване на брокер за сигурност на достъпа до облак (CASB): CASB действат като посредници между организацията и CSP, като налагат политики за сигурност на данните и достъпа в облака. Това помага за откриване и отстраняване на потенциални заплахи за сигурността в облака.
 5. Внедряване на надеждно управление на достъпа: Приемете строги политики за управление на идентичността и достъпа (IAM) за наблюдение и контрол на достъпа до облачните ресурси. Гарантирайте, че тези политики се преразглеждат и актуализират редовно.
 6. Непрекъснат мониторинг и одит: Редовното наблюдение и одитиране на облачните среди помага да се идентифицират потенциални уязвимости и опити за неоторизиран достъп, което позволява на организациите да реагират бързо на всякакви инциденти със сигурността.

Разработване и прилагане на стратегия за сигурност в облака

За да разработите и приложите ефективна стратегия за сигурност в облака, която отговаря на специфичните нужди на вашата организация, следвайте следните стъпки:

 1. Извършване на оценка на риска: Започнете с цялостна оценка на риска, за да идентифицирате потенциалните заплахи, уязвимостите и склонността на вашата организация към риск.
 2. Разработване на политика за сигурност в облака: Създайте надеждна политика за сигурност в облака с ясни очаквания, насоки и процедури, специфични за вашата организация.
 3. Избор на подходящ доставчик на облачни услуги: Въз основа на оценката на риска и изискванията за сигурност изберете реномиран доставчик на услуги в облака, който отговаря на нуждите на вашата организация и предлага силна защита на сигурността.
 4. Прилагане на технически и административни контроли: Използвайте криптиране, инструменти за управление на достъпа, CASB и решения за наблюдение на заплахите, за да защитите данните и приложенията си в облака.
 5. Обучение на служителите: Обучете служителите си на най-добрите практики за сигурност в облака и се уверете, че те разбират отговорностите си за поддържане на сигурността на вашите данни и системи.
 6. Непрекъснато оценяване и коригиране: Редовно преглеждайте и актуализирайте стратегията си за сигурност в облака, за да се адаптирате към променящите се заплахи и технологичния напредък.

Разбиране на основите на сигурността в облака: Защита на данните ви

Възприемането на стратегически подход към сигурността в облака е от решаващо значение за организациите, които искат да защитят ценните си данни и ресурси, като същевременно се възползват от многобройните предимства на облака. Чрез разбиране на модела на споделена отговорност, справяне с критичните предизвикателства и прилагане на най-добрите практики вашата организация може да разработи и внедри стабилна стратегия за сигурност в облака, която да ви позволи да поддържате сигурни операции в облака.

Атлант Секюрити е тук, за да ви помогне с експертни прозрения и насоки, като ви помогне да се ориентирате в сложността на сигурността в облака и да изградите стабилна и сигурна инфраструктура в облака, съобразена с вашите уникални нужди. Свържете се с нас, за да проучите нашите
решения за бизнес киберсигурност
!

Picture of Atlant Security

Atlant Security

Leave a Reply

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial